بررسی اثر دما بر مقاومت
مرداد ۱۲, ۱۳۹۸
فیدبک مثبت در تقویت کننده عملیاتی
شهریور ۱۳, ۱۳۹۸
بررسی استاندارد مقاومت
یکی از مسائل مهم در انتخاب مقاومت در کاربردهای مختلف، تلرانس مقاومت تعیین شده است. به همین منظور استانداردی برای مقاومت ها تعیین شده است. دراین استاندارد مقاومت ها براساس تلرانس، به چند دسته تقسیم می شوند. معمول ترین استانداردی که مورد استفاده قرار می‎گیرد استاندارد اروپایی است که با نماد [E [1 نشان داده می‎شود.
این استاندارد از مجموعه‎های مختلفی تشکیل می‎شود. به عنوان مثال یکی از سری های این استاندارد E6 نامیده می‎شود. این سری استاندارد شامل 6 مقاومت با تلرانس 20 درصد می‎شود. با توجه به تلرانس هر مقاومت و اینکه سری مقاومت ها نباید با هم همپوشانی داشته باشند 6 مقاومت در این سری گنجانده می‎شود. در جدول 1 دو سری دیگر از این استاندارد نشان داده شده است. سری شماره 2 تلرانس 10 درصد و سری شماره 3 تلرانس 5 درصد دارد.
جدول 1- سه سری از مقاومت های استاندارد اروپایی
به عنوان مثال در سری دوم که تلرانس 10 درصد هست درصورتیکه مقاومت 1 اهم را در نظر گرفته شود این مقاومت با توجه به تلرانس، به 1/1 و 9/0 اهم محدود می‎شود. به منظور اینکه همپوشانی وجود نداشته باشد مقاومت بعدی 2/1 اهم در نظر گرفته می‎شود. به این شکل مقاومت‎های یک مجموعه مرتب می‎شوند. هر کدام از مقاومت های مورد نظر در سری های مختلف با ضرب یا تقسیم بر 10 مقاومت های دیگر را شامل می‎شوند. در استاندارد اروپایی استاندارد 48 تایی، 96 تایی و 192 تایی نیز در نظر گرفته می‎شود. در الکترونیک قدرت از سری 24 تایی بیشترین استفاده ‎می‎شود.
 

[1] European